Öffentlich bestellte und beeidigte Übersetzerin                    

                                               für die tschechische Sprache

                                          úřední překladatelka pro jazyk český

 

VOP

zpět

Ost - West Agenturr


Všeobecné podmínky pro zadání zakázky

Jaroslava Blazek –öffentlich bestellte und beeidigte Übersetzerin für die tschechische Sprache

 

§ 1             Působnost

(1)       Tyto podmínky pro zadání objednávek platí pro všechny nabídky, dohody a smlouvy mezi Jaroslavou Blazek – dále překladatelka  - a jejími obchodními partnery a platí udělením zakázky nebo přijetím služby jako uznané, pokud není výslovně písemně dojednáno něco jiného nebo pokud není zákonem ustanoveno jinak.

(2)            Všeobecné obchodní podmínky obchodního partnera jsou pro překladatelku závazné pouze tehdy, pokud jí jsou výslovně písemně uznány.

§ 2      Objem objednávky překladu

Překlad bude proveden s největší pečlivostí, dle zásad řádného výkonu povolání. Obchodní partner obdrží smluvně sjednané vyhotovení překladu.

§ 3      Povinnost obchodního partnera ke spolupůsobení a k objasnění

(1)       Obchodní partner musí překladatelku včas informovat o zvláštních formách vyhotovení překladu (účel použití, dodání na datových nosičích, počet vyhotovení, připravenost do tisku, vnější podoba překladu apod.) Je-li překlad určen pro tisk, musí obchodní partner překladatelce předat zkušební otisk.

(2)       Informace a podklady, které jsou nezbytné k vyhotovení překladu, musí obchodní partner překladatelce dát bez vyzvání a včas k dispozici (terminologie obchodního partnera, vyobrazení, výkresy, tabulky, zkratky, vnitropodnikové pojmy/výrazy atd.).

(3)       Chyby, které vzniknou z nedodržení těchto běžných pravidel, nejdou na účet překladatelky.

(4)       Pokud nejsou potřebné údaje a podklady včas dodány, prodlužuje se sjednaná lhůta pro předání/zhotovení překladu v tomu odpovídající délce.

§ 4            Odstranění nedostatků

(1)            Překladatelka si vyhrazuje právo na odstranění nedostatků. Obchodní partner má nárok na opravu případných nedostatků v překladu. Nárok na odstranění nedostatků musí obchodní partner uplatnit písemně za přesného udání nedostatku.

(2)             Následující povinnost pro vytčení nedostatků platí u zákazníků, kteří jsou podnikatelé: zákazník si musí překlad neprodleně přezkoumat a rozpoznatelné nedostatky po tomto přezkoumání a skryté nedostatky po jejich zjištění neprodleně písemně oznámit překladatelce.

(3)       V případě  neúspěchu při dodatečném vylepšení nebo náhradní dodávce ožívají opět zákonem stanovená práva plnění, pokud nebyla učiněna jiná dohoda.

(4)       Překlad platí jako dodaný dle smlouvy, když zákazník nejpozději do 14 dnů po obdržení překladu neoznámil nedostatky.

(5)       Překlad platí nejpozději za uznaný, když ho obchodní partner použije. Jako použití platí také, když obchodní partner ve věci překladu zadá zakázku na vytištění.

§ 5.     Ručení

(1)            Překladatelka ručí za hrubou nedbalost a úmysl v přiměřené výši. Ručení při lehké nedbalosti vzniká pouze při porušení smluvních povinností.

(2)       Ručení překladatelky za poškození nebo ztrátu obchodním partnerem přenechaných materiálů je vyloučeno. Obchodní partner se musí postarat o dostatečné zálohování svých dat.

(3)       V případě technických provozních poruch, stávek nebo vyšší moci nemá zákazník právo na náhradu škody nebo škody z prodlení při nedodržení nebo zpoždění dodávky dle smlouvy.

(4)       Případný nárok zákazníka na náhradu škody zůstává omezen na kalkulovanou fakturační sumu.

§ 6      Tlumočení a další služby

I pro zakázky na tlumočení platí, že obchodní partner má povinnost ke spolupůsobení a k objasnění.

(1)       Obchodní partner musí překladatelku předem, tj. při zadání zakázky informovat o tématu jednání a o účastnících jednání a tím jí umožnit řádnou přípravu na tlumočení. Informace a podklady, které jsou nezbytné pro tlumočení, musí obchodní partner překladatelce dát bez vyzvání a včas k dispozici (terminologie obchodního partnera, vyobrazení, výkresy, vnitropodnikové pojmy/výrazy atd.)

(2)       Ceny za tlumočení se řídí hodinovými sazbami uvedenými v ceníku překladatelky nebo v její nabídce. K těmto sazbám bude též účtována v ceníku uvedená cena za dopravu na místo tlumočení a zpět, která se skládá z ceny za ujetý kilometr a za hodinu strávenou na cestě, a poplatky za parkování, při posunutí dojednaného začátku tlumočení budou účtovány čekací hodiny, při vícedenním nasazení nebo při tlumočení trvajícím déle než 8 hodin, pokud je vzdálenost od místa bydliště překladatelky nad 100 km, bude dále také účtována cena za přenocování.

(3)       Ceny za dodatkové služby a rešerše jsou taktéž stanoveny v ceníku překladatelky nebo v její nabídce.

§ 7      Služební tajemství

Překladatelka se zavazuje, mlčet o všech svěřených skutečnostech, se kterými se  v souvislosti s činností pro obchodníhho partnera seznámí.

§ 8      Odměna

(1)       Pokud z potvrzení zakázky nebo z faktury nevyplývá nic jiného, jsou faktury překladatelky splatné bez jakýchkoliv srážek do 14 dnů po datumu vystavení faktury, které je uvedeno na faktuře. Při překročení cílové lhůty budou účtovány na vrub úroky z prodlení pro soukromé osoby ve výši 5 procent a pro obchodní klienty ve výši 8 procent nad základní sazbou dle § 247 německého občanského zákoníka (něm. zkratka BGB)

(2)       Všechny ceny se rozumí plus zákonná daň z nadhodnoty. Při smlouvách se soukromými osobami je daň z nadhodnoty v konečné ceně – zvlášť uvedena – obsažena. Ve všech ostatních případech bude daň z nadhodnoty, pokud je to ze zákona nutné, uvedena zvlášť.

(3)       Náklady na zaslání překladu a/nebo rešerší/Informací budou, pokud z potvrzení zakázky nevyplývá nic jiného, také vyfakturovány zvláštní položkou uvedenou ve faktuře.

(4)            Překladatelka má vedle sjednaného honoráže nárok na úhradu skutečně vzniklých a s obchodním partnerem odsouhlasených nákladů. Překladatelka může u rozsáhlých překladů požadovat zálohu, která je pro provedení překladu objektivně potřebná. V opodstatněných případech může učinit předání své práce závislé na předchozím zaplacení jejího celého honoráře.

(5)       Také za poskytnutí vícedenních tlumočnických služeb a nebo dodatkových služeb ve větším objemu může překladatelka požadovat zálohu.

(6)       Pokud výše honoráře není sjednána, pak se dluží dle druhu a obtížnosti přiměřená a obvyklá odměna. Zde platí minimálně v německém  zákoně o odměnách a odškodnění v justičním nasazení (něm. zkratka JVEG) uvedené sazby jako přiměřené a obvyklé.

§ 9      Výhradní vlastnictví a autorská práva

(1)       Překlad zůstane až do úplného zaplacení vlastnictvím překladatelky. Až do této doby nemá obchodní partner žádné uživatelské právo.

(2)             Překladatelka si vyhrazuje svá autorská práva.

§ 10            Vypovězení smlouvy, Odstoupení od smlouvy

(1)       Obchodní partner může smlouvu až do dokončení prací na překladu a/nebo rešerši vypovědět jen ze závažného důvodu. Výpověď je platná jen tehdy, když bude oproti překladatelce vyslovena písemně.

(2)       Bude-li udělená zakázka obchodním partnerem vypovězena, musí být až do této doby vzniklé náklady dle míry toho kterého zhotovení podílově uhrazeny. Nárok na náhradu nákladů činí v každém případě ale minimálně 50% z hodnoty zakázky.

(3)             Odstoupení od zakázek na služby ve spěšném servisu není možné.

§ 11 Ochrana dat

Překladatelka upozorňuje obchodního partnera na to, že k osobám se vztahující data budou v rámci provedení zakázky zálohována na datových nosičích, používána a zpracovávána. Překladatelka je oprávněná, zveřejnit data obchodního partnera, pokud pro poskytnutí nabízených služeb použije třetích osob. Obchodní partner prohlašuje tímto, že je srozuměn. (§§ 28  a 33 spolkového zákona o ochraně dat (něm. zkratka BDGS))

§ 12    Převod nebezpečí

Po vyhotovení překladu bude přeložený text zaslán obchodnímu partnerovi dle jeho přání poštou, na disketě, CD-ROM, e-mailem nebo telefaxem. Toto platí i pro zasílání rešerší a/nebo informací. Elektronický přenos nebo zaslání se děje na nebezpečí obchodního partnera. Za chybné nebo škodlivé přenosy textů nebo jejich ztrátu, jakož i za jejich poškození nebo ztrátu na jiné než elektronické cestě překladatelka neručí.

§ 13             Salvatorská klauzule

Platnost těchto podmínek pro zadání objednávky nebude dotčena neplatností nebo neúčinností jednotlivých ustanovení. Neplatná ustanovení budou nahrazena platnými, která se uvedenému cíli co nejvíce přiblíží.

§ 14            Judikatura         

Pro zakázku a všechny z ní vycházející nároky platí německé právo. Místem příslušného soudu je Weiden i.d. OPf.

§ 15    Změny a doplňky

Změny a doplňky těchto Všeobecných podmínek pro zadání zakázky jsou platné pouze tehdy, když budou písemně sjednány. Toto platí i pro změny v požadavcích na písemnou formu jako takovou.

 

Stav: 1. březen 2006

 

[Under Construction]

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: blazek.owa@t-online.de
Copyright © 2004 OWA
Stand: 30. April 2006